Siirry sisältöön

Ryhmäohjauksia Ekossa ja Winnovassa

Marraskuussa 2022 Monikielinen Ohjaamo –hanke vieraili asioimistulkkiopiskelijoiden kanssa Eurajoen kristillisellä opistolla ja Winnovan maahan muuttaneiden ryhmissä pitämässä ryhmäohjauksia suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja työn hakemisesta sekä työskentelystä Suomessa.

Eurajoen kristillisellä opistolla (Eko) olimme kahtena päivänä marraskuun alussa mukanamme viisi asioimistulkkiopiskelijaa (astu), jotka tulkkasivat päivän sisällön Ekon opiskelijoille. Ekossa opiskelevat oli jaettu kahteen ryhmään heidän äidinkielensä mukaan, toisessa ryhmässä oli venäjä ja toisessa arabia & farsi. Molempina päivinä oli hieman vajaat 30 osallistujaa aktiivisesti mukana keskusteluissa. Molemmissa ryhmissä oli eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä, kuten toisen asteen opiskelijoita, joilla opinnot jääneet kesken kotimaassa sekä jo työelämässä vuosia olleita henkilöitä.

Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi Suomen koulutusjärjestelmä oikeastaan aasta ööhön eli kaikki mitä mahtuu esikoulun ja tohtoriksi väittelyn välille Suomessa.

Nuorempia osallistujia kiinnosti erityisesti, miten haetaan ja päästään opiskelemaan toisen asteen koulutukseen sekä korkeakouluun. Kotimaassaan jo työelämässä olleita kiinnosti lähinnä, miten he voisivat päästä aiempaa vastaavaan työhön myös Suomessa, pitääkö ammatti opiskella uudelleen vai voiko osaamistaan osoittaa työnantajalle jotenkin. Asioista keskusteltiin ja monien mielestä kielitaitovaatimukset eri ammattialoille tuntuivat haastavilta.

Kysymykset liittyivät pääasiassa opiskeluun ja opiskelujen arviointeihin. Joustava opiskelu ja opiskelijan oma vastuu omasta oppimisesta sekä arviointeihin vaikuttavat tekijät koko opiskeluajalta kokeiden ja tenttien arvosanojen lisäksi, kiinnostivat eniten.

Toisen päivän aiheena olivat työskentely Suomessa ja suomalainen työkulttuuri. Nämä asiat ihmetyttivät ja mietityttivät ainakin arabia – farsi -ryhmässä, koska työn hakeminen ja työpaikan saaminen puhumattakaan työskentelystä, on Suomessa täysin erilaista, kuin monen ryhmässä olleen kotimaassa.

Winnovassa vierailimme kertomassa samoista asioista kuin Ekossa muuttaen sisältöä toiminnallisemmaksi, koska ryhmä koostui nuorista suomen kielen opiskelijoista. Mukana oli ensimmäisen vuoden astu-opiskelijoita kielituutoreina, jotka auttoivat Winnovan opiskelijoita kielellisesti keskusteluissa vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi.

Ensimmäinen päivä Winnovassa oli kaikille uudenoppimista, jossa saimme paljon tietoa puolin ja toisin koulutusjärjestelmistä venäjänkielisillä alueilla. Ryhmän nuoria kiinnosti opiskelu niin toisella asteella kuin korkeakoulussa sekä kesken jääneiden opintojen jatkamismahdollisuudet Suomessa. Ryhmäläiset tekivät itselleen ”koulutusjanan”, jonka avulla jokainen pystyi vertaamaan omaa aiempaa koulutustaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja mitä opiskelumahdollisuuksia heillä on Suomessa.

Tutkintoon valmentavasta koulutuksesta (TUVA) keskusteltiin hieman enemmän ryhmän kiinnostuksen vuoksi. Monilla tuntui olevan tavoitteena opiskella lisää Winnovassa saadakseen riittävän kielitaidon ja valmiudet opiskeluiden jatkamiselle.

Työnhakuun ja suomalaiseen työelämään tutustumisen päivään en päässyt itse mukaan, mutta ryhmä oli keskustellut paljon vahvuuksista, joista työhakemuksessa ja -haastattelussa on hyvä kertoa. Työpaikkailmoituksien tutkiminen oli johtanut palkkoihin, jolloin ryhmä oli herännyt vilkkaaseen keskusteluun ja asioiden tutkimiseen eri aloilla.

Näiden ryhmäohjauskokemusten perusteella koulutus- ja työllistymistietouden lisääminen maahan muuttaneiden keskuudessa on tärkeää, jotta he saavat tietoa mahdollisuuksistaan opiskella ja työllistyä Suomessa. Ohjauksissa mukana olleiden astujen apu oli kokemuksena erittäin monipuolinen ja laittoi ajattelemaan suomen kielen opiskelemista maahan muuttaneiden ryhmissä ja minkälaista apua omakielinen ohjaaja/ tulkki voisi opetuksessa antaa. Suoralla tulkkauksella ohjatut Ekon päivät olivat sisällöltään tiiviimmät, kuin Winnovassa kielitutoreiden kanssa vietetyt päivät, jotka olivat luonteeltaan rentoa mutta asiallista keskustelua.

Itse koin Winnovassa käytetyn kielitutoroinnin antoisammaksi kokemuksesi sen rennomman vuorovaikutteisuuden vuoksi sekä tukee paremmin ryhmäohjaukseen osallistuvien suomen kielen opiskelua. Jatkossa ryhmäohjauksien sisällöt tulevat muokkautumaan jo koettujen välimaastoon, toki ryhmän kokoonpano huomioiden, jossa opiskelijoille annetaan myös pieniä tehtäviä ja saadaan keskustelua aiheiden ympärille hieman enemmän sekä voidaan pohtia tulevaisuutta.

 

Hyvää alkanutta vuotta 2023!